top of page

BENEFICII EXTRASALARIALE PENTRU ANGAJAȚI

În relația dintre angajator și angajați pot exista mai multe forme de remunerare suplimentare față de salariu și mai multe tipuri de beneficii care pot fi acordate. Tratamentul fiscal al acestora diferă, astfel că prezentăm mai jos principalele prevederi în materie.1.Tichetele de masă Singura taxă care se aplică tichetelor de masă, acordate potrivit legii, este impozitul de 10% care se reține de la salariat. Valoarea maximă a unui tichet de masa este de 30 de lei.

2.Tichete cadou, cadouri in bani și in natura Tichetele cadou nu se pot acorda decât propriilor salariați. Tichetele cadou care se pot acorda in regim de scutire de taxe pentru angajați sunt limitate la o anumita suma maximă/cadou/ocazie. Mai precis, cadourile in bani și in natura, inclusiv tichetele cadou oferite de angajatori, nu sunt cuprinse în baza de calcul a contribuțiilor sș impozitului în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depășește 300 lei: (i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase; (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie; (iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Suma care depaseste 300 lei/persoana/ocazie se supune impozitului si contributiilor sociale obligatorii. Este de menționat faptul ca valoarea cumulata a tichetelor cadou, cadourilor in bani si in natura nu poate depăși 300 lei; cu alte cuvinte, nu se pot acorda si tichete de 300 lei si cadouri in bani/natura de 300 lei.

3.Decontarea transportului la și de la locul de munca Codul fiscal prevede ca următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit și nici nu se supun contribuțiilor sociale: “… contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern”. Trebuie ținut cont de faptul că acest beneficiu trebuie prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

4. Beneficii plafonate la 33% din salariul de baza al persoanei Începând cu anul 2023, se plafonează LUNAR la nivelul a 33% din salariul de baza al angajatului (adică salariul care figurează in contractul de munca- fără bonusuri, sporuri, etc), următoarele venituri:

a) Prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate , altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice (aici nu intra diurnele). b) Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare.

c) Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiții: (i) angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea; (ii) spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță persoană, de către angajator; (iii) contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este încheiat în condițiile legii; (iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia. La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condițiilor se efectuează pe baza documentelor justificative și constituie responsabilitatea angajatorului; d) Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate In anul 2023, printr-un proiect legislativ s-a stabilit valoarea castigului salarial mediu brut la nivelul sumei de 6.789 lei. e) Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană. f)Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană. g)Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative. 5.Diurna pentru angajati Ce reguli se aplica începând cu aceasta data, reguli care vor fi valabile si in 2023? Exista doua plafoane care se aplica impreuna pentru determinarea sumei pana la care diurna reprezinta venit neimpozabil si nesupus contributiilor sociale, astfel: a) un plafon maxim deductibil al diurnei/zi : - pentru diurna interna- suma maxim deductibila este de 50 lei/zi.

- pentru diurna externa : suma maxim deductibila este 2.5 ori nivelul pentru institutii publice. Diurna externa maxim deductibila este stabilita pentru fiecare tara in parte.(in general diurna standard este de 35 Euro/USD/zi, dar poate diferi de la tara la tara).

b) un plafon maxim pe luna, de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat -pentru salariati iar pentru administratori –3 remunerații prevăzute în raportul juridic. Se aplica atat pentru diurnele externe cat si interne. Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate. Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor 3 remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada deplasării. Formula calcul plafon: Salariul brut * 3 * nr de zile pentru care se cuvine diurna /nr. zile lucratoare din luna 6. Abonamentele sala fitness Incepand cu luna februarie 2023 poate fi decontata contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană 7.Cursurile de pregatire profesionala Pregatirea profesionala a angajatilor nu este supusa nici unei limitari din punct de vedere fiscal. Mai precis, nu este supusa nici impozitului pe venit si nici contributiilor sociale, cheltuielila efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor (art. 76 alin.(4) lit.p) si art. 142 lit.n) din Codul fiscal). 8. Petrecerea de Craciun Daca petrecerea este doar pentru angajati si partenerii lor atunci tratamentul fiscal corect este acela de avantaj in natura, fiind supus calculului contributiilor sociale si a impozitului pe venit. Daca petrecerea este un eveniment de promovare atunci suma se poate inregistra pe cheltuiala de protocol, care este deductibila limitat in cota de 2% din profit. 9. Vouchere de vacanta Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern. Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, aceste tichete acordate de angajator angajatului conform legii sunt supuse impozitului pe venitul din salarii, însă nu sunt incluse în baza de calcul al CAS, CASS. 10.Teambuilding-ul Un teambuilding poate fi organizat cu diverse scopuri: -dacă scopul este de a pregăti profesional salariații atunci contravaloarea acestor servicii de training nu se consideră avantaj în natură. -dacă scopul teambuilding-ului este cel de recreere, atunci tratamentul fiscal se schimbă și suma cheltuită de companie pentru fiecare angajat devine avantaj în natură. -dacă scopul este mixt, atunci se va delimita partea de training de cea de recreere și se vor aplica separat tratamentele fiscale prezentate mai sus.


Comments


bottom of page