top of page

ONORARII AVOCAȚI - 2023

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) a modificat în luna iunie 2023 Ghidul orientativ al onorariilor minimale percepute de avocați pentru servicii avocațiale (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 353 din 08 iunie 2023).


Notă de fundamentare


Necesitatea adoptării tabloului onorariilor minimale, cu caracter de recomandare, așa cum

prevăd modificările legislative recente ale Legii nr. 51/1995 prin adoptarea Legii nr. 25/2017, care

în art.13 si art. 34 completează dispozițiile Legii nr. 51/1995 cu art.31 (12) și art. 66 lit. x), (după

republicare, art. 30 alin. 3, respectiv, 65 lit. v) precum si nevoia de reglementare a unui asemenea

domeniu sensibil, are ca fundament acoperirea mai multor nevoi.

Prima, și cea mai importantă nevoie, este cea determinată de haosul în care avocatul român

a fost aruncat după „privatizarea avocaturii în anul 1995", în condițiile în care, aproximativ 80 de

ani, instituția onorariului minimal a funcționat ca un reper important în activitatea avocatului, iar

astăzi, în lipsa oricăror repere, acest fapt dă naștere unor activități speculative, lipsite de

deontologie, sau creează o piață interprofesională neconcurențială, care nu face cinste profesiei.

O a doua este cea legată de crearea unor baze de criterii obiective care sa nu mai permită

arbitrariul de care dau dovadă, de cele mai multe ori, judecătorii, în reducerea onorariilor

avocațiale rezolvând în acest fel și nevoia de transparență în formarea cheltuielilor judiciare,

principiu european parte componentă a normelor care vizează accesul la justiție.

Și a treia, dar nu cea din urmă, este, într-o viziune mult mai largă, creșterea nivelului de

pregătire profesională și, implicit, ocrotirea interesului justițiabililor care vor beneficia de servicii

juridice de calitate.

În sinteză, scopul pe care tindem să îl atingem cu fixarea onorariilor minimale este acela de

a crea premisele unui ghid de bune practici care sa vină în sprijinul tuturor participanților la actul

de justiție, prin crearea unui cadru public de referință în stabilirea și negocierea onorariilor,

înlăturarea arbitrariului în modalitatea de reducere a onorariilor avocațiale de către instanțele de

judecată (promovarea după sistemul austriac a unor propuneri de lege ferenda privind

posibilitatea reducerii onorariului avocațial numai în condiții de contradictorialitate și numai până

la minimul stabilit în tabloul de onorarii minimale), diminuarea/înlăturarea conflictelor legate de

concurență neloială interprofesională și creșterea prestigiului profesional.

Potrivit art. 129 din Statutul profesiei de avocat onorariile sunt:

a) onorarii orare;

b) onorarii fixe (forfetare);

c) onorarii de succes;

În tabloul onorariilor minimale apreciem că pot fi abordate doar primele două categorii de

onorarii:

Onorariu orar

Acest tip de onorariu este folosit, în general, în activitățile avocațiale în care avocatul nu

poate prezice cu exactitate cât timp va utiliza pentru atingerea obiectivului la care s-a angajat.

Acesta poate fi calculat în funcție de cheltuielile de funcționare, experiența, reputația avocatului

etc.

Nu există o formulă standard în determinarea modului de calcul a tarifului orar a

onorariului de avocat, însă, în decursul timpului, s-a impus o regulă care aduce un echilibru în

ecuația financiară ce stă la baza desfășurării în bune condiții a profesiei de avocat.

Această regulă stabilește că onorariul avocațial este determinat în cote ideale, raportat la

următoarele elemente: cheltuielile necesare funcționarii unui de cabinet de avocat, fondurile de

rezervă (rulment) și venitul propriu al avocatului.

Menționăm că determinarea cheltuielilor de funcționare nu s-a putut realiza pe baza unui

studiu sistematic, ci mai degrabă pe estimări din date publice, timpul aflat la dispoziție de la data

adoptării modificării Legii nr. 51/1995, nepermițând o altfel de abordare.

Pentru un calcul mai precis, sugerăm efectuarea unui studiu care să determine cu exactitate

media costului orar al activității avocațiale, acest studiu poate avea în vedere inclusiv folosirea de

date statistice (în măsura în care Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției sau INS dețin astfel de

date) privind cheltuielile înregistrate de formele de exercitare a profesiei.

De asemenea, având în vedere că scopul urmărit este acela de a determina un onorariu

minim, în calculul acestuia am avut în vedere o medie a elementelor componente care au intrat în

calculul cheltuielilor de funcționare. Cu titlu exemplificativ arătăm că aceste costuri au avut în

vedere următoarele elemente: cheltuieli privind spațiul (chirii/amortizare, întreținere, mobilare,

amenajare), cheltuieli privind organizarea activității (salarii, transport, comunicații, IT, birotică),

cheltuieli profesionale (cotizații, costuri administrative privind ținerea contabilității).

Onorariu fix (forfetar)

Acesta se realizează în mod deosebit în situațiile în care avocatul cunoaște din experiență

sau din practica altor avocați care este consumul de timp uzual în anumite tipuri de cauze pentru

finalizarea activității juridice pentru care a fost angajat.

Asemenea tarife forfetare sunt folosite în general în cauzele având conținut patrimonial și

prin folosirea unei cote procentuale din valoarea litigiului.

Se întâlnesc și situații în care, deși natura litigiului ar impune calculul unui onorariu pe baza

de tarif orar, datorită complexității cauzei și impredictibilității în timp, se negociază o formă mixtă

de tarif orar și procentual sub forma unui tarif fix.

În stabilirea unei valori cât mai precise a tarifului orar fix, apreciem ca pe viitor se pot folosi

statisticile MJ/CSM privind durata proceselor pe categorii de acțiuni așa cum sunt ele clasificate în

sistemul ECRIS, așa încât estimarea duratei muncii avocatului sa fie cat mai corecta.

Estimarea onorariului minim orar recomandat este de 290 lei / oră.

În fundamentare, s-a avut în vedere și privirea de ansamblu a cadrului legal în materia

onorariilor avocațiale minime în UE, așa cum a fost el prezentat pe site-ul https://ejustice.europa.eu/37/RO/costs


GHIDUL ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE


Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele:


A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ȘI NECONTENCIOS

1. Activități și cereri cu caracter necontencios

1.1. Notificări / adrese / corespondență – onorariu orar, dar nu mai puțin de 440 lei;

1.2. Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate – 440 lei;

1.3. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere – onorariu orar sau

580 lei ședința;

1.4. Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete

/ poliție) sau altor persoane de drept privat - 580 lei;

1.5. Cereri de strămutare – 580 lei;

1.6. Cereri de recuzare - 440 lei;

1.7. Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale

/ statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice – onorariu orar, dar nu mai

puțin de 580 lei ;

1.8. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c, d din Legea 51/1995 - 290 lei;

1.9. Activitățile prevăzute la art.3 lit. g, h din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puțin

de 290 lei;

1.10. Activitățile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995 – 580 lei.

2. Activități contencioase

2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al

cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă - 870 lei;

2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de

procedură civilă - 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 870 lei;

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit

procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă - 2.030 lei;

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială - 2.030 lei;

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru - 580 lei.

2.1.6. cereri posesorii – 2.030 lei

2.2. Acțiuni și cereri evaluabile în bani:

2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 870 lei;

2.2.2. între 5.001 lei și 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.160 lei;

2.2.3. între 25.001 lei și 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 2.320 lei;

2.2.4. între 100.001 lei și 250.000 lei – 3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 5.220 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 9.860 lei.

2.2.6. peste 1.000.000 – 1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 26.100 lei.

Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii

de acțiuni:

a) cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil

patrimonial;

b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;

c) prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de

înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

d) acțiunile posesorii;

e) acțiuni petitorii - acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

i) acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;

j) acțiuni în declararea simulației unui act juridic;

k) acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;

l) cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;

m) cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;

n) cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;

o) cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale;

2.3. Acțiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

2.3.1. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial – 2.320 lei;

2.3.2. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial – 2.320 lei;

2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu

privesc și plata anumitor sume de bani – 2.320 lei;

2.3.4. Acțiunile în grănițuire – 2.900 lei;

2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată – 1.450 lei;

2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești – 1.450 lei;

2.4. În materia executării silite:

2.4.1. asistenta, reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplica

onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistenta, reprezentare in procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 2.900

lei;

2.4.3. contestație la executarea împotriva executării silite înseși, având caracter patrimonial –

se aplica prevederile pct.2.2;

2.4.4. contestația la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 2.900

lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 1.160 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite – 2.900 lei;

2.4.7 cereri privind recunoașterea executării străine – 2.320 lei.

2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie:

2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori – 2.320 lei;

2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori – 2.900 lei;

2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect: stabilirea

locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile

de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea

legături personale cu copilul, locuința familiei – 2.030 lei;

2.5.4. tutelă, curatelă – 2.030 lei;

2.5.5. punere sub interdicție – 2.030 lei;

2.5.6. tăgada paternității – 2.900 lei;

2.5.7. asistare /reprezentare adopție – 3.480 lei.

2.6. În materia contenciosului administrativ:

2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă - 2.030 lei;

2.6.2. acțiune contencios administrativ - 2.900 lei;

2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 – 2.900 lei;

2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal – 2.900 lei;

2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal – 3.480 lei;

2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 2.900 lei;

2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC- 2.900 lei;

2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 3.480 lei;

2.6.9 În situația în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial – se vor aplica prevederile

art.2.2.

2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul

Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare:

2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență – 1.160 lei;

2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond – 290 lei termen;

2.7.3. contestații si cereri în procedura insolvenței – 2.030 lei;

2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA - 3.480 lei.

2.8. În materie contravențională:

2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției –

1.450 lei.

2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară – 2.030 lei;

2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:

a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC – 2.030 lei;

b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC – 2.030 lei;

c) acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA - 3.480 lei.

2.11. Cererile privind litigiile de muncă și drepturi și obligații cu caracter social:

2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și

încetarea CIM – 2.900 lei;

2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări

sociale – 2.030 lei;

2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației

de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu

dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege – 1.450 lei.


B. ÎN MATERIE PENALĂ

1. Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte:

1.1. Consultație juridică/studiere dosar în materie penala – onorariu orar;

1.2. Consultație juridică acordată la grefă/vorbitor – onorariu orar majorat cu 50 %;

1.3. Formularea unui act de sesizare, fără a calcula și constituirea de parte civila – 810 lei;

1.4. Formularea constituirii de parte civilă – se vor aplica prevederile pct.1 lit. a 2.2;

1.5. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri – 810 lei;

1.6. Reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali – 2%

din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 2.760 lei.

2. Urmărirea penală

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul urmăririi penale, înainte de aplicarea

principiilor prevăzute în articolele următoare, cu precizarea că în cazul redeschiderii urmăririi

penale se percep din nou, sunt următoarele:

2.1. Asistența/reprezentarea juridică generală (care include și acoperă activitățile și onorariile

prevăzute în dispozițiile 2.3., 2.4.) în fața organelor de urmărire penală - 2.900 lei/pentru fiecare

subiect procesual sau fiecare parte;

2.2. Formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 580 lei;

2.3. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 290 lei per activitate;

2.4. Asistența/reprezentarea juridică a subiecților procesuali/părților în cursul medierii sau

împăcării ori in vederea tranzacționării, inclusiv în ceea ce privește plata debitelor fiscale sau cu

natură asemănătoare – 870 lei;

2.5. Formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției – 580 lei;

2.6. Asistența/reprezentarea juridică a inculpatului în fața procurorului în cursul acordului de

recunoaștere a vinovăției – 870 lei;

2.7. Asistența juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți, per fiecare sesizare – 870 lei;

2.8. Formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare – 870 lei fiecare, în ipoteza în care

procurorul ierarhic superior nu admite plângerea cu care a fost sesizat;

2.9. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în plângerea

împotriva soluției – 870 lei;

2.10. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în procedura

confirmării la renunțarea la urmărirea penală – 870 lei;

2.11. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în alte proceduri

(Titlul IV Capitolele V, VII - IX) – 870 lei;

2.12. Formularea contestației privind durata procedurii – 870 lei;

2.13. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți în contestația

privind durata procedurii – 870 lei;

2.14. Asistarea/reprezentarea juridică a inculpatului în fața instanței în procedura acordului de

recunoaștere a vinovăției – 870 lei.

3. Camera preliminară

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul camerei preliminare, înainte de

aplicarea regulilor prevăzute în art. I, sunt următoarele:

3.1. Formularea cererilor și/sau excepțiilor – 870 lei;

3.2. Asistența juridică la verificarea legalității măsurii preventive, per verificare – 870 lei;

3.3. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbateri – 870 lei;

3.4. Declararea contestațiilor – 290 lei fiecare;

3.5. Motivarea contestației împotriva soluției date în procedura camerei preliminare – 1.160 lei;

3.6. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbaterile din contestația împotriva soluției date în

procedura camerei preliminare – 1.160 lei.

4. Fondul cauzei

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul fondului, înainte de aplicarea regulilor

prevăzute în articolele următoare, sunt următoarele:

4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând

aplicarea procedurii simplificate) – 580 lei;

4.2. Declararea contestațiilor – 290 lei fiecare;

4.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, fără schimbarea

încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 870 lei;

4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând latura penală a cauzei – 870

lei;

4.5. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând ambele laturi ale cauzei – 870

lei;

4.6. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau

al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 290 lei;

4.7. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, în contextul schimbării

încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 1.310 lei;

4.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, fără constituire de parte civilă

– 2.030 lei, dar nu mai puțin de 580 lei per termen;

4.9. Formularea concluziilor scrise în procedura comună, fără constituire de parte civila – 870 lei;

4.10. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, vizând ambele laturi ale

cauzei – 2.900 lei, dar nu mai puțin de 870 lei per termen;

4.11. Formularea concluziilor scrise în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei – 1.310

lei;

4.12. Prestațiile pentru alți subiecți procesuali – jumătate din onorariul perceput părților.

5. Apel

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul apelului, înainte de aplicarea regulilor

prevăzute în art. VII, sunt următoarele:

5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – egal cu onorariul aferent formulării

concluziilor scrise pentru cei care își continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent

formulării concluziilor scrise și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput

anterior;

5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele

de apel) – 870 lei;

5.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, fără schimbarea

încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 1.160 lei;

5.4. Asistența/reprezentarea juridică a parților în procedură simplificată, în contextul schimbării

încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 2.030 lei;

5.5. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comuna, fără constituire de parte civila

– 1.760 lei, dar nu mai puțin de 870 lei per termen;

5.6. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei

– 2.640 lei, dar nu mai puțin de 870 lei per termen;

5.7. Formularea concluziilor scrise – onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză a fondului, majorate

cu 290 lei fiecare.

6. Căile extraordinare de atac

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul căilor extraordinare de atac, înainte de

aplicarea regulilor prevăzute în art. VII, sunt următoarele:

6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – egal cu onorariul aferent

formulării motivelor de apel pentru cei care îi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul

aferent formulării motivelor de apel și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput

anterior;

6.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții – jumătate din onorariul aferent motivării, dar nu mai

puțin de 870 lei per termen.

7. Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul executării hotărârilor penale:

7.1. Formularea contestației la executare – 870 lei;

7.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în contestația la executare – 1.160 lei;

7.3. Formularea cererii de liberare condiționată – 870 lei;

7.4. Asistenta/reprezentarea juridică a părții în cererile de liberare condiționată – 870 lei;

7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva măsurilor și altele

asemănătoare – 580 lei;

7.6. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind regimul de executare, plângerile

împotriva măsurilor și altele asemănătoare – 870 lei;

7.7. Formularea cererilor privind obligațiile din conținutul supravegherii – 580 lei;

7.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind obligațiile din conținutul

supravegherii – 870 lei;

7.9. Asistenta/reprezentarea juridică a părții în cererile privind revocarea suspendării sub

supraveghere – 870 lei;

7.10. Asistența/reprezentarea juridică a părții în executarea cheltuielilor judiciare sau a altor

dispoziții – 580 lei;

7.11. Declararea cailor de atac – 290 lei.

8.Reabilitarea

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în privința reabilitării:

8.1. Formularea cererii de reabilitare – 870 lei;

8.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cereri de reabilitare – 1.160 lei;

8.3. Declararea contestației – 290 lei.

9. Asistența judiciară internaționala în materie penală

Onorariile minime in privința asistenței judiciare internaționale sunt:

9.1. Consultația juridică – 870 lei;

9.2. Asistența și/sau reprezentarea părților – 1.740 lei.

10. În situația în care un client solicită angajarea serviciilor avocațiale pentru o fază procesuală

(urmărire penală, cameră preliminara, fond, cai de atac) onorariul minimal ar trebui sa fie stabilit

la o valoarea nu mai mică de 2.900 de lei.

11. În raport de complexitatea cauzei, numărul de părți implicate onorariul poate fi majorat cu

pana la 100 %.


C. DISPOZIȚII COMUNE

1. În stabilirea onorariilor forfetare s-a pornit de la premisa cuantumului unui onorariu orar

evaluat la 290 lei/ora.

2. Fixarea onorariilor periodice stabilite în suma forfetară conform art. 129 alin. (5) din Statutul

profesiei – 2.900 lei.

3. Onorariul de succes se va fixa pornind de la minim 100 % din cuantumul onorariului fix.


Art.II

Onorariile minimale sunt stabilite în considerarea contractării cu persoane fizice. Atunci când

clientul cu care se contactează este o persoană juridică sau o societate fără personalitate juridică

ori o persoană fizică autorizată, onorariile minime calculate potrivit regulilor enunțate în

continuare se pot majora cu un procent de până la 100%.


Art.III

În considerarea sporirii naturale a complexității cauzei și a frecvenței solicitărilor de asistență,

onorariile minimale se pot majora cu până la 100% atunci când în privința clientului se formulează

în aceeași cauză cereri incidentale, adiționale sau accesorii (de ex. măsuri asiguratorii, cereri de

suspendare, propuneri de adoptare a măsurilor preventive sau de siguranță).


Art.IV

Onorariile minimale privind întâmpinarea, intervențiile, cererile reconvenționale, cererile de

chemare in garanție, arătarea titularului dreptului se taxează cu onorariul minim prevăzut pentru

cererile principale.


Art.V

Onorariile aferente activităților exercitate în cursul căilor ordinare sau extraordinare de atac se pot

majora cu până la 100% față de cele stabilite pentru activitatea anterioară actelor procesuale astfel

atacate.


Art.VI

Onorariile minimale pentru activitățile și acțiunile desfășurate în materia arbitrajului comercial, se

vor fixa luându-se ca bază onorariile similare prevăzute pentru cererile și acțiunile introduse la

instanțele judecătorești.


Art.VII

În cazul cererilor de chemare în judecată sau a capetelor de cerere cu caracter patrimonial care nu

sunt cuprinse în prezentul tablou, se va face aplicarea art. 2.2.

Onorariile minimale pentru activitățile care nu sunt cuprinse în prezentul tablou, se vor fixa

luându-se ca bază onorariile prevăzute pentru prestații avocațiale similare.


Art.VIII

Onorariile minimale prevăzute în prezentul tablou sunt brute și nu conțin TVA.


Art.IX

Onorariile minimale de recomandare din prezentul tablou sunt stabilite având în vedere o medie

a timpului alocat pentru fiecare activitate sub forma unui onorariu forfetar. Această modalitate de

determinare nu exclude posibilitatea ca avocații să stabilească pentru activitățile pe care le

prestează onorarii prin raportare la onorariul orar.Comments


bottom of page