top of page

ONORARII MINIMALE AVOCATI - 2021

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) a modificat în luna iunie 2021 Ghidul orientativ al onorariilor minimale percepute de avocați pentru servicii avocațiale.


Prezentăm lista completă a onorariilor minimale prevăzute pentru fiecare serviciu avocațial în parte, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174 din 24 iunie 2021 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România.GHIDUL ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE


Art. I. Onorariile minimale sunt următoarele:


A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ȘI NECONTENCIOS


1. Activități și cereri cu caracter necontencios

1.1. Notificări / adrese / corespondență – onorariu orar, dar nu mai puțin de 330 lei;

1.2. Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate – 330 lei;

1.3. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere – onorariu orar sau

440 lei ședința;

1.4. Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete

/ poliție) sau altor persoane de drept privat – 440 lei;

1.5. Cereri de strămutare – 440 lei;

1.6. Cereri de recuzare – 330 lei;

1.7. Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale

/ statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice – onorariu orar, dar nu mai

puțin de 440 lei;

1.8. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c), d) din Legea 51/1995 – 220 lei;

1.9. Activitățile prevăzute la art.3 lit. g), h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai

puțin de 220 lei;

1.10. Activitățile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995 – 440 lei.


2. Activități contencioase

2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al

cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 660 lei;

2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de

procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 660 lei;

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit

procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă – 1.540 lei;

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială – 1.540 lei;

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 440 lei;

2.1.6. cereri posesorii – 1.540 lei.


2.2. Acțiuni și cereri evaluabile în bani:

2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 660 lei;

2.2.2. între 5.001 lei și 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;

2.2.3. între 25.001 lei și 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;

2.2.4. între 100.001 lei și 250.000 lei – 3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei;

2.2.6. peste 1.000.000 – 1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.


Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii

de acțiuni:

a) cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil

patrimonial;

b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;

c) prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de

înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

d) acțiunile posesorii;

e) acțiuni petitorii - acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

i) acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;

j) acțiuni în declararea simulației unui act juridic;

k) acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;

l) cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;

m) cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;

n) cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;

o) cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale.


2.3. Acțiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

2.3.1. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial – 1.760

lei;

2.3.2. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial – 1.760 lei;

2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu

privesc și plata anumitor sume de bani – 1.760 lei;

2.3.4. Acțiunile în grănițuire – 2.200 lei;

2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată – 1.100 lei;

2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești – 1.100 lei.


2.4. În materia executării silite:

2.4.1. asistență/reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică

onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistență/reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 1.760

lei;

2.4.3. . contestație la executare împotriva executării silite înseși, având caracter patrimonial –

se aplica prevederile pct.2.2;

2.4.4. contestația la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1.760

lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 880 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite – 2.200 lei;

2.4.7 cereri privind recunoașterea executării străine – 1.760 lei.


2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie:

2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori – 1.760 lei;

2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori – 2.200 lei;

2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect: stabilirea

locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile

de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea

legături personale cu copilul, locuința familiei – 1.540 lei;

2.5.4. tutelă, curatelă – 1.540 lei;

2.5.5. punere sub interdicție – 1.540 lei;

2.5.6. tăgada paternității – 2.200;

2.5.7. asistare /reprezentare adopție – 2.640 lei.


2.6. În materia contenciosului administrativ:

2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă – 1.540 lei;

2.6.2. acțiune contencios administrativ – 2.200 lei;

2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 – 1.760 lei;

2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal – 1.760 lei;

2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal – 2.640 lei;

2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 2.200 lei;

2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC – 2.200 lei;

2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 2.640 lei.

2.6.9. În situația în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial – se vor aplica prevederile

art.2.2.


2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul

Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare:

2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență – 880 lei;

2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond – 220 lei termen;

2.7.3. contestații si cereri în procedura insolvenței – 1.540 lei;

2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.


2.8. În materie contravențională:

2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției –

1.100 lei.


2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară – 1.540 lei.


2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:

a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC – 1.540 lei;

b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC – 1.540 lei;

c) acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.


2.11. Cererile privind litigiile de muncă și drepturi și obligații cu caracter social:

2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și

încetarea CIM – 2.200 lei;

2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări

sociale – 1.540 lei;

2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației

de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu

dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege - 1.100 lei.


B. ÎN MATERIE PENALĂ

1. Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte:

1.1. Consultație juridică/studiere dosar în materie penala – onorariu orar;

1.2. Consultație juridică acordată la grefă/vorbitor – onorariu orar majorat cu 50 %;

1.3. Formularea unui act de sesizare, fără a calcula și constituirea de parte civila – 660 lei;

1.4. Formularea constituirii de parte civilă – se vor aplica prevederile art. I pct. 2.2;

1.5. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri – 660 lei;

1.6. Reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali – 2%

din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 2.100 lei.


2. Urmărirea penală

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul urmăririi penale, înainte de aplicarea

principiilor prevăzute în articolele următoare, cu precizarea că în cazul redeschiderii urmăririi

penale se percep din nou, sunt următoarele:

2.1. Asistența/reprezentarea juridică generală (care include și acoperă activitățile și onorariile

prevăzute în dispozițiile 2.3., 2.4.) în fața organelor de urmărire penală – 2.200 lei/pentru fiecare

subiect procesual sau fiecare parte;

2.2. Formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 440 lei;

2.3. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 220 lei per activitate;

2.4. Asistența/reprezentarea juridică a subiecților procesuali/părților în cursul medierii sau

împăcării ori in vederea tranzacționării, inclusiv în ceea ce privește plata debitelor fiscale sau cu

natură asemănătoare – 660 lei;

2.5. Formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției – 440 lei;

2.6. Asistența/reprezentarea juridică a inculpatului în fața procurorului în cursul acordului de

recunoaștere a vinovăției – 660 lei;

2.7. Asistența juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți, per fiecare sesizare – 660 lei;

2.8. Formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare – 660 lei fiecare, în ipoteza în care

procurorul ierarhic superior nu admite plângerea cu care a fost sesizat;

2.9. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în plângerea

împotriva soluției – 660 lei;

2.10. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în procedura

confirmării la renunțarea la urmărirea penală – 660 lei;

2.11. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în alte proceduri

(Titlul IV Capitolele V, VII - IX) – 660 lei;

2.12. Formularea contestației privind durata procedurii – 660 lei;

2.13. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți în contestația

privind durata procedurii – 660 lei;

2.14. Asistarea/reprezentarea juridică a inculpatului în fața instanței în procedura acordului de

recunoaștere a vinovăției – 660 lei.


3. Camera preliminară

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul camerei preliminare, înainte de

aplicarea regulilor prevăzute în art. I, sunt următoarele:

3.1. Formularea cererilor și/sau excepțiilor – 660 lei;

3.2. Asistența juridică la verificarea legalității măsurii preventive, per verificare – 660 lei;

3.3. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbateri – 660 lei;

3.4. Declararea contestațiilor – 220 lei fiecare;

3.5. Motivarea contestației împotriva soluției date în procedura camerei preliminare – 880 lei;

3.6. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbaterile din contestația împotriva soluției date în

procedura camerei preliminare – 880 lei.


4. Fondul cauzei

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul fondului, înainte de aplicarea regulilor

prevăzute în articolele următoare, sunt următoarele:

4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând

aplicarea procedurii simplificate) – 440 lei;

4.2. Declararea contestațiilor – 220 lei fiecare;

4.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, fără schimbarea

încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 660 lei;

4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând latura penală a cauzei – 660

lei;

4.5. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând ambele laturi ale cauzei – 660

lei;

4.6. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau

al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 220 lei;

4.7. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, în contextul schimbării

încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 1.000 lei;

4.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, fără constituire de parte civilă

– 1.540 lei, dar nu mai puțin de 440 lei per termen;

4.9. Formularea concluziilor scrise în procedura comună, fără constituire de parte civila – 660 lei;

4.10. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, vizând ambele laturi ale

cauzei – 2.200 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen;

4.11. Formularea concluziilor scrise în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei – 1.000

lei;

4.12. Prestațiile pentru alți subiecți procesuali – jumătate din onorariul perceput părților.


5. Apel

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul apelului, înainte de aplicarea regulilor

prevăzute în art. VII, sunt următoarele:

5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – egal cu onorariul aferent formulării

concluziilor scrise pentru cei care își continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent

formulării concluziilor scrise și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput

anterior;

5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele

de apel) – 660 lei;

5.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, fără schimbarea

încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 880 lei;

5.4. Asistența/reprezentarea juridică a parților în procedură simplificată, în contextul schimbării

încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 1.540 lei;

5.5. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comuna, fără constituire de parte civila

– 1.760 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen;

5.6. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei

– 2.640 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen;

5.7. Formularea concluziilor scrise – onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză a fondului, majorate

cu 220 lei fiecare.


6. Căile extraordinare de atac

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul căilor extraordinare de atac, înainte de

aplicarea regulilor prevăzute în art. VII, sunt următoarele:

6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – egal cu onorariul aferent

formulării motivelor de apel pentru cei care îi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul

aferent formulării motivelor de apel și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput

anterior;

6.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții – jumătate din onorariul aferent motivării, dar nu mai

puțin de 660 lei per termen.


7. Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul executării hotărârilor penale:

7.1. Formularea contestației la executare – 660 lei;

7.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în contestația la executare – 880 lei;

7.3. Formularea cererii de liberare condiționată – 660 lei;

7.4. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile de liberare condiționată – 660 lei;

7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva măsurilor și altele

asemănătoare – 440 lei;

7.6. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind regimul de executare, plângerile

împotriva măsurilor și altele asemănătoare – 660 lei;

7.7. Formularea cererilor privind obligațiile din conținutul supravegherii – 440 lei;

7.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind obligațiile din conținutul

supravegherii – 660 lei;

7.9. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind revocarea suspendării sub

supraveghere – 660 lei;

7.10. Asistența/reprezentarea juridică a părții în executarea cheltuielilor judiciare sau a altor

dispoziții – 440 lei;

7.11. Declararea căilor de atac – 220 lei.


8. Reabilitarea

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în privința reabilitării:

8.1. Formularea cererii de reabilitare – 660 lei;

8.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cereri de reabilitare – 880 lei;

8.3. Declararea contestației – 220 lei.


9. Asistența judiciară internaționala în materie penală

Onorariile minime in privința asistenței judiciare internaționale sunt:

9.1. Consultația juridică – 660 lei;

9.2. Asistența și/sau reprezentarea părților – 1.320 lei.


10. În situația în care un client solicită angajarea serviciilor avocațiale pentru o fază procesuală

(urmărire penală, cameră preliminară, fond, căi de atac) onorariul minimal ar trebui sa fie stabilit

la o valoarea nu mai mică de 2.200 de lei.


11. În raport de complexitatea cauzei și numărul de părți implicate, onorariul poate fi majorat

cu până la 100 %.


C. DISPOZIȚII COMUNE

1. În stabilirea onorariilor forfetare s-a pornit de la premisa cuantumului unui onorariu orar

evaluat la 220 lei/ora.

2. Pentru fixarea onorariilor periodice stabilite în suma forfetară conform art. 129 alin. 5 din

Statutul profesiei se va avea în vedere un onorariu minim recomandat de 2.200 lei/lună.

3. Onorariul de succes se va fixa pornind de la minim 100 % din cuantumul onorariului fix.


Art. II

Onorariile minimale sunt stabilite în considerarea contractării cu persoane fizice. Atunci când

clientul cu care se contractează este o persoană juridică sau o societate fără personalitate juridică

ori o persoană fizică autorizată, onorariile minime calculate potrivit regulilor enunțate în

continuare se pot majora cu un procent de până la 100%.


Art. III

În considerarea sporirii naturale a complexității cauzei și a frecvenței solicitărilor de asistență,

onorariile minimale se pot majora cu până la 100% atunci când în privința clientului se formulează

în aceeași cauză cereri incidentale, adiționale sau accesorii (de ex. măsuri asiguratorii, cereri de

suspendare, propuneri de adoptare a măsurilor preventive sau de siguranță).


Art. IV

Onorariile minimale privind întâmpinarea, intervențiile, cererile reconvenționale, cererile de

chemare in garanție, arătarea titularului dreptului se taxează cu onorariul minim prevăzut pentru

cererile principale.


Art. V

Onorariile aferente activităților exercitate în cursul căilor ordinare sau extraordinare de atac se pot

majora cu până la 100% față de cele stabilite pentru activitatea anterioară actelor procesuale astfel

atacate.


Art. VI

Onorariile minimale pentru activitățile și acțiunile desfășurate în materia arbitrajului comercial se

vor fixa luându-se ca bază onorariile similare prevăzute pentru cererile și acțiunile introduse la

instanțele judecătorești.


Art. VII

În cazul cererilor de chemare în judecată sau a capetelor de cerere cu caracter patrimonial care nu

sunt cuprinse în prezentul tablou, se va face aplicarea art. I pct. 2.2.

Onorariile minimale pentru activitățile care nu sunt cuprinse în prezentul tablou se vor fixa luându-se ca bază onorariile prevăzute pentru prestații avocațiale similare.


Art. VIII

Onorariile minimale prevăzute în prezentul tablou sunt brute și nu conțin TVA.


Art. IX

Onorariile minimale de recomandare din prezentul tablou sunt stabilite având în vedere o medie

a timpului alocat pentru fiecare activitate sub forma unui onorariu forfetar. Această modalitate de

determinare nu exclude posibilitatea ca avocații să stabilească pentru activitățile pe care le

prestează onorarii prin raportare la onorariul orar.

Iași, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 2

Commenti


bottom of page