ONORARII MINIMALE AVOCATI - 2021

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) a modificat în luna iunie 2021 Ghidul orientativ al onorariilor minimale percepute de avocați pentru servicii avocațiale.


Prezentăm lista completă a onorariilor minimale prevăzute pentru fiecare serviciu avocațial în parte, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174 din 24 iunie 2021 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România.GHIDUL ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE


Art. I. Onorariile minimale sunt următoarele:


A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ȘI NECONTENCIOS


1. Activități și cereri cu caracter necontencios

1.1. Notificări / adrese / corespondență – onorariu orar, dar nu mai puțin de 330 lei;

1.2. Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate – 330 lei;

1.3. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere – onorariu orar sau

440 lei ședința;

1.4. Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete

/ poliție) sau altor persoane de drept privat – 440 lei;

1.5. Cereri de strămutare – 440 lei;

1.6. Cereri de recuzare – 330 lei;

1.7. Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale

/ statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice – onorariu orar, dar nu mai

puțin de 440 lei;

1.8. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c), d) din Legea 51/1995 – 220 lei;

1.9. Activitățile prevăzute la art.3 lit. g), h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai

puțin de 220 lei;

1.10. Activitățile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995 – 440 lei.


2. Activități contencioase

2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al

cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 660 lei;

2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de

procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 660 lei;

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit

procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă – 1.540 lei;

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială – 1.540 lei;

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 440 lei;

2.1.6. cereri posesorii – 1.540 lei.


2.2. Acțiuni și cereri evaluabile în bani:

2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 660 lei;

2.2.2. între 5.001 lei și 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;

2.2.3. între 25.001 lei și 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;

2.2.4. între 100.001 lei și 250.000 lei – 3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei;

2.2.6. peste 1.000.000 – 1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.


Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii

de acțiuni:

a) cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil

patrimonial;

b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;

c) prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de

înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

d) acțiunile posesorii;

e) acțiuni petitorii - acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

i) acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;

j) acțiuni în declararea simulației unui act juridic;

k) acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;

l) cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;

m) cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;

n) cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;

o) cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale.


2.3. Acțiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

2.3.1. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial – 1.760

lei;

2.3.2. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial – 1.760 lei;

2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu

privesc și plata anumitor sume de bani – 1.760 lei;

2.3.4. Acțiunile în grănițuire – 2.200 lei;

2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată – 1.100 lei;

2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești – 1.100 lei.


2.4. În materia executării silite:

2.4.1. asistență/reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică

onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistență/reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 1.760

lei;

2.4.3. . contestație la executare împotriva executării silite înseși, având caracter patrimonial –

se aplica prevederile pct.2.2;

2.4.4. contestația la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1.760

lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 880 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite – 2.200 lei;

2.4.7 cereri privind recunoașterea executării străine – 1.760 lei.


2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie:

2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori – 1.760 lei;

2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori – 2.200 lei;

2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect: stabilirea

locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile

de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea

legături personale cu copilul, locuința familiei – 1.540 lei;

2.5.4. tutelă, curatelă – 1.540 lei;

2.5.5. punere sub interdicție – 1.540 lei;

2.5.6. tăgada paternității – 2.200;

2.5.7. asistare /reprezentare adopție – 2.640 lei.


2.6. În materia contenciosului administrativ:

2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă – 1.540 lei;

2.6.2. acțiune contencios administrativ – 2.200 lei;

2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 – 1.760 lei;

2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal – 1.760 lei;

2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal – 2.640 lei;

2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 2.200 lei;

2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC – 2.200 lei;

2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 2.640 lei.

2.6.9. În situația în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial – se vor aplica prevederile

art.2.2.


2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul

Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare:

2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență – 880 lei;

2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond – 220 lei termen;

2.7.3. contestații si cereri în procedura insolvenței – 1.540 lei;

2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.


2.8. În materie contravențională:

2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției –

1.100 lei.


2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară – 1.540 lei.


2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:

a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC – 1.540 lei;

b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC – 1.540 lei;

c) acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.


2.11. Cererile privind litigiile de muncă și drepturi și obligații cu caracter social:

2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și

încetarea CIM – 2.200 lei;

2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări

sociale – 1.540 lei;

2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației

de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu

dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege - 1.100 lei.


B. ÎN MATERIE PENALĂ

1. Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte:

1.1. Consultație juridică/studiere dosar în materie penala – onorariu orar;

1.2. Consultație juridică acordată la grefă/vorbitor – onorariu orar majorat cu 50 %;

1.3. Formularea unui act de sesizare, fără a calcula și constituirea de parte civila – 660 lei;

1.4. Formularea constituirii de parte civilă – se vor aplica prevederile art. I pct. 2.2;

1.5. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri – 660 lei;

1.6. Reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali – 2%

din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 2.100 lei.