top of page

PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE (VIDEO - partea I si a II-a)


După trei amânări succesive, la 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

UPDATE 11 februarie 2019 - Noutăți despre Legea insovenței persoanei fizice


insolventa persoane fizice

Cui i se aplică procedura?

Spre deosebire de insolvența persoanei juridice, procedura prevăzută de această lege se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligaţii nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi, în sensul art. 3 din Codul civil (adică exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ), și care:

a) are domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită de cel puţin 6 luni anterior depunerii cererii în România;

b) este în stare de insolvenţă, în sensul art. 3 pct. 12, şi nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să îşi execute obligaţiile astfel cum au fost contractate, cu menţinerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine şi pentru persoanele pe care le are în întreţinere; probabilitatea rezonabilă se apreciază prin considerarea cuantumului total al obligaţiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi realizate faţă de nivelul de pregătire profesională şi expertiză ale debitorului, precum şi la bunurile urmăribile deţinute de acesta;

c) cuantumul total al obligaţiilor sale scadente este cel puţin egal cu valoarea prag. Potrivit legii, valoarea prag se situează la nivelul a 15 salarii minime pe economie, ceea ce înseamnă că la data intrării în vigoare a legii valoarea prag este de 28.500 lei.


Totul despre falimentul personal

Fapte și drepturi”, 29 ianuarie 2018, Partea I

Ce persoane nu pot folosi procedura insolvenței?

Prevederile legii limitează accesul la procedură persoanelor fizice care nu dau dovezi de probitate morală, respectiv:

a) cel în cazul căruia a fost închisă, din motive ce îi sunt imputabile, o procedură de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, o procedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active sau o procedură simplificată de insolvenţă cu mai puţin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenţei;

b) cel condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, a unei infracţiuni de fals sau a unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii;

c) cel care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt imputabile;

d) în cazul celui care, deşi apt de muncă şi fără un loc de muncă ori alte surse de venit, nu a depus diligenţa rezonabilă necesară pentru a-şi găsi un loc de muncă sau care a refuzat, în mod nejustificat, un loc de muncă propus ori o altă activitate aducătoare de venit;

e) în cazul în care persoana fizică a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare în timp ce ştia sau ar fi trebuit să ştie că este în stare de insolvenţă;

f) persoana care a determinat sau a înlesnit ajungerea în stare de insolvenţă, cu intenţie sau din culpă gravă.


Totul despre falimentul personal

Fapte și drepturi”, 29 ianuarie 2018, Partea a II-a

Ce presupune procedura insolvenței persoanelor fizice?

Procedura insolvenţei persoanelor fizice se poate derula în trei forme:

1. Procedura insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor.

Această formă a procedurii se aplică debitorului persoană fizică de bună-credinţă în vederea redresării situaţiei financiare a acestuia, pentru gestionarea adecvată a veniturilor şi a cheltuielilor în vederea acoperirii într-o măsură cât mai mare a pasivului, printr-un plan de rambursare a datoriilor, urmată de eliberarea de datorii reziduale, atunci când sunt respectate imperativele dictate de lege.

2. Procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active.

Această formă a procedurii se aplică debitorului persoană fizică de bună-credinţă în vederea valorificării bunurilor şi/sau a veniturilor urmăribile ale acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de eliberarea de datorii reziduale.

3. Procedura simplificată de insolvenţă.

Această modalitate a procedurii se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ şi următorul set de condiţii:

a) cuantumul total al obligaţiilor este de cel mult 10 salarii minime pe economie;

b) persoana fizică în cauză nu are bunuri sau venituri urmăribile;

c) persoana în cauză are peste vârsta standard de pensionare sau şi-a pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă.

Avocat Tudor DUCA, practician in insolventa

Baroul de Avocati Iasi

Comments


bottom of page