top of page

MODIFICARI ALE LEGII INSOLVENTEI


În Monitorul Oficial al României nr. 840/2 octombrie 2018 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.


modificari lege insolventa

Principalele modificări aduse Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sunt următoarele:

  • Administratorul judiciar

Potrivit O.U.G. nr. 88/2018 are obligația de a depune la dosarul cauzei un raport lunar care să conțină informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor şi autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, precum şi referitoare la actele încheiate de organele de control care au efectuat inspecţii în respectiva lună.

În desfășurarea activității sale, administratorului judiciar poate desemna persoane de specialitate cu care să colaboreze, cu condiția ca aceste persoane să nu se afle în situație de conflict de interese, într-o relaţie contractuală sau într-o relaţie de afiliere cu administratorul judiciar, lichidatorul judiciar, debitorul în insolvenţă sau cu vreunul dintre creditori. Intră în categoria acestor specialiști: avocaţi, experţi contabili, evaluatori sau alte tipuri de profesii specializate.

  • Administratorul special

Nu poate fi desemnată ca administrator special o persoană fizică sau juridică care are și calitatea de creditor al debitorului aflat în insolvență.

  • Valoarea-prag

Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Cu caracter de noutate, când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului.

  • Creanță anterioară

Legea va include în sfera termenului creanţele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii insolvenței, dacă activitatea impozitată a fost desfăşurată anterior acestui moment.

  • Creanță curentă

Nu sunt supuse suspendării acțiunile judiciare pentru determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acțiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, o cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 10 zile de la data depunerii, fără ca aceste creanțe să fie înscrise în tabelul de creanțe. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestație la judecătorul sindic.

Titularul unei creanțe curente, certe, lichide și exigibile ce a fost recunoscută de către administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis să se pronunțe în termen de 10 zile de la depunerea cererii de plată sau recunoscută de judecatorul sindic, în cazul în care cuantumul creanței depășește valoarea-prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observație deschiderea procedurii de faliment al debitorului, daca aceste creanțe nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronunțării asupra cererii de plata ori a hotărârii instanței de judecată.

  • Fond de comerț

Potrivit definiției din cuprinsul ordonanței de urgență, fondul de comerţ reprezintă ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale – mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial utilizate de un operator economic în vederea desfăşurării activităţii sale.

  • Planul de reorganizare

Noutatea introdusă prin ordonanța de urgență constă în posibilitatea ca planul de reorganizare să prevadă conversia creanţelor bugetare în acţiuni, însa numai cu îndeplinirea unor condiţii prevăzute de Legea insolvenţei, între care se află şi consimţământul creditorului bugetar.

  • Falimentul

Orodonanța de urgență nr. 88/2018 impune instanţei de judecată un termen de 30 de zile pentru soluţionarea cererilor de faliment pentru nerespectarea planului de reorganizare ori pentru acumularea de noi datorii către creditorii din cadrul procedurii acesteia. O astfel de cerere va putea fi depusă şi de titularul unei creanţe curente, certe, lichide şi exigibile mai veche de 60 de zile, iar soluţionarea acesteia va avea loc în acelaşi termen de 30 de zile.

  • Acțiunea în antrenarea răspunderii personale

Administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar, ori de câte ori identifică persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului, va promova acțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale.

Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului, aceasta poate fi introdusa de președintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce aceasta acțiune, în aceleași condiții, creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală.

Avocat Tudor DUCA, practician în insolvență

Comments


bottom of page